logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

Regulamin organizacyjny opieki dziennej dla dzieci „Mały Einsteinek”

1. Placówka funkcjonuje przez cały rok za wyjątkiem: dni ustawowo wolnych od pracy, dni dodatkowych wolnych od pracy.
2. Placówka pracuje w godzinach od 7:00 do 17.30 od poniedziałku do piątku.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być na wniosek rodzica  wydłużony, za dodatkową opłatą.
4. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez personel Placówki. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dydaktyczne.
5. Na czas pobytu dziecka w Placówce Rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w ubranko na zmianę, kapcie..
6. Opłaty za pobyt dziecka w Placówce:

  1.   Opłata za pobyt dziecka  składa się:
      -Opłaty stałej- czesnego raz w miesiącu.
      -Opłaty za wyżywienie raz w miesiącu
      -Jednorazowej opłaty wpisowej.
  2. Opłaty  rodzice dokonują na wskazany numer  konta  do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego
  3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej

7. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci
7. 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie zamieszczone jest w Karcie Zgłoszeniowej Dziecka.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dzieck odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę