logo noe1 start button przedszkole button zlobek button kontakt button

  facebook icon

  • Mądry po szkodzie
  • To nie sią dzieci to są....
  • Ehh... dzieci dzieci

Kadra patrząca na świat oczami dziecka!

Państwa Dziećmi zaopiekuje się kreatywna i wykwalifikowana kadrą pedagogiczna. Pracę opiekunek wspierać będzie  pielęgniarka. Jej zadania to szczególne czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz działania związane z profilaktyką zdrowia.  Nasz zespół jest niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem będziemy wdrażać najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Poprzez zaspokajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań dzieciaczków, zapewnimy im profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Działamy z pasją i całkowicie poświęcamy się temu, co robimy. Wśród Naszej kadry znajdą się także osoby z wykształceniem logopedycznym, które codziennie będą doskonaliły aparat mowy Naszych Przedszkolaków dzięki zajęciom profilaktycznym, konsultując z rodzicami zauważone nieprawidłowości. Zaś psycholog skupi się na warsztatach rozwojowych, wspierając kadrę pedagogiczną poradami, a także udzielając Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych.

 

Anna Tekiei DyrektorMgr Anna Tekieli - Dyrektor placówki

Jestem osobą żywiołową, spontaniczną i niezwykle kreatywną. Kocham dzieci ,a praca z nimi jest dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale  przede wszystkim wielką radością. Przez kilka lat pracowałam jako nauczyciel w krakowskich szkołach i przedszkolach.Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Akademii Pedagogicznej ,gdzie uzyskałam dyplom nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Od najmłodszych lat poznawałam tajemnice świata muzyki, śpiewu i gry na instrumentach. Ukończyłam Szkołę Muzyczną I i II stopnia oraz Studium Wokalno-Aktorskie. Wiedzę z zakresu zarządzania i organizacji ugruntowałam na Podyplomowych Studiach z zakresu Zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi. Ponieważ człowiek całe życie się uczy,  stara się podnosić swoje kwalifikacje ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej. Moje motto przewodnie w pracy z dziećmi to słowa Janusza Korczaka:
  „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 


 

Sylwika BuczkowskaSylwia Buczkowska - wychowawca grupy Małych Naukowców

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam już w gimnazjum, gdzie byłam wolontariuszką w świetlicy terapeutycznej.

Podczas studiów odbywałam praktyki w szkole podstawowej oraz w przedszkolu integracyjnym.

Ukończyłam kurs pierwszej pomocy a także kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na co dzień lubię słuchać muzyki, czytać książki oraz oglądać filmy.


Anna SynowiecMgr Anna Synowiec - asystent nauczyciela - grupa Małych Naukowców

Ukończyłam filologię polską (specjalność nauczycielska) i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jestem w trakcie pozyskiwania pełnych uprawnień pedagogicznych oraz rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Interesuję się psychologią, dlatego też praca z dziećmi stanowi dla mnie ogromne wyzwanie, a zarazem daje mi ona dużo szczęścia i satysfakcji. Przebywając z najmłodszymi mogę śmiało stwierdzić,
że „najpiękniejszym widokiem na świecie jest uśmiech dziecka”.

 

 


lubomira pawlicz

Lubomira Pawlicz - wychowawca grupy Mali Wynalazcy

Z wykształcenia jestem pedagogiem i terapeutą pedagogicznym 
z 9 letnim stażem pracy oraz nauczycielem kontraktowym. Wykształcenie zdobyłam na Akademii Świętokrzyskiej  w  Kielcach
( mgr Pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, pracy socjalnej )
a także na Akademii Ignatianum w Krakowie; studia podyplomowe:
z pedagogiki przedszkolnej, terapii pedagogicznej  i zarzadzania oświatą. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach i kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.

Aktualnie zamierzam poszerzać swoją wiedzę zawodową kształcąc się w kierunku wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi  a także socjoterapii.
Praca z dziećmi jest dla mnie zarazem ogromnym wyzwaniem jak i przyjemnością, ponieważ każde dziecko jest indywidualnością i każde jest wyjątkowe.
Największą zapłatą, dla mnie jako nauczyciela jest uśmiech dziecka, bo jak powiedział kiedyś wielki pedagog Janusz Korczak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy staram się podążać za dzieckiem, dając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptacji oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.


Monika SepienMonika Stępień - nauczyciel wspomagający - grupa Mali Wynalazcy

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Szczecińskim gdzie ukończyłam Pedagogikę Elementarną
i Integracyjną oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
w Poznaniu kończąc Pedagogikę Specjalną.

Praca z dziećmi jest tym, co zawsze chciałam robić w życiu. Wymaga ona ode mnie dużego zaangażowania, ale jednocześnie daje mi bardzo dużo satysfakcji. Obserwowanie dzieci oraz pomaganie im w ich rozwoju, zdobywaniu wiedzy, nabywaniu nowych umiejętności jest dla mnie wielką radością. Wychodzę z założenia, że każde dziecko zasługuje na wyjątkową uwagę, gdyż każde jest niezwykłe na swój sposób. Uważam przy tym, że nie tylko dzieci mogą się uczyć od nas dorosłych, ale również my możemy wiele nauczyć się od dzieci.

 


  Elzbieta Cichamgr Elżbieta Cicha – nauczyciel wychowawca grupy Mali Badacze

Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem zawodowym. Wykształcenie pedagogiczne zdobywałam w: sześcioletnim Studium Wychowania Przedszkolnego im. St. Sempołowskiej w Krakowie;
na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach (licencjat z zakresu pedagogika wczesnoszkolna z podstawami logopedii szkolnej) i Wyższej Szkole Pedagogicznej im .J. Kochanowskiego w Kielcach (studia magisterskie
z zakresu pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).
W trakcie 33 lat mojej działalności zawodowej pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Miałam okazję wykazać się umiejętnościami: dobrego organizatora, odpowiedzialnego
i kompetentnego opiekuna otwartego na nowe wyzwania.
Wspierałam wszechstronny rozwój dzieci, prowadziłam diagnozę pedagogiczną i bieżącą dokumentację grupy. Wprowadzałam innowacyjne metody i techniki pracy. Dobro dzieci było i jest nadal najważniejszym moim celem. Posiadam zdolności plastyczne i muzyczne. Opracowywałam scenariusze zajęć, prowadziłam wiele imprez i uroczystości przedszkolnych. Często redagowałam i pisałam ciekawe ogłoszenia
dla rodziców: np. zachęcające do udziału w różnych konkursach. Dekorowałam salę i placówkę. Starałam się być elastyczna, działać
z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem.
Lubię, gdy wokół mnie panuje przyjazna atmosfera. Cieszy mnie, gdy moi podopieczni chętnie przychodzą do przedszkola i osiągają sukcesy. Praca w zawodzie nauczyciela była zawsze moją wielką, życiową pasją. Aktualizuję i unowocześniam swoją wiedzę zawodową uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach. Gromadzę i czytam nowości literatury fachowej. Interesują mnie innowacyjne metody i techniki pedagogiczne podnoszące efektywność pracy nauczyciela a zarazem atrakcyjne dla dzieci.
Jestem osobą ambitną, kreatywną, dynamiczną i samodzielną.


agnieszka rozparamgr Agnieszka Rozpara wychowawca grupa Mali Badacze

Ukończyłam studia na kierunku oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz pedagogika opiekuńczo- wychowawcza na Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. Odbyłam liczną praktykę w placówkach oświatowych. Jestem osobą odpowiedzialna,  pełną uśmiechu i energii, cierpliwą i wyrozumiałą. Kocham dzieci, a praca z nimi jest spełnieniem moich marzeń, wspaniałym doświadczeniem, dającym radość i ogromną satysfakcję. Najważniejsze dla mnie jest indywidualne podejście do potrzeb dziecka. Pragnę, aby czuło się przy mnie bezpiecznie i swobodnie. Moje motto w pracy z dziećmi to słowa ojca Phil'a Bosmans'a: "Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym".


Katarzyna Czajkowskamgr Katarzyna Czajowska- nauczyciel grupy Małych Badaczy, nauczyciel języka angielskiego

Wykształcenie pedagogiczne zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, gdzie ukończyłam pedagogikę  społeczno-opiekuńczą oraz na Krakowskiej Akademii, gdzie ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną z językiem angielskim oraz pedagogikę inkluzywną. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w szkole oraz w przedszkolach samorządowych i prywatnych, pełniąc funkcję wychowawcy oraz nauczyciela języka angielskiego.

Praca z dziećmi jest dla mnie wyzwaniem, ale też źródłem satysfakcji i radości. W pracy z podopiecznymi ważne są dla mnie słowa Janusza Korczaka:

"Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania"

 


Paulina KruchowskaPaulina Kruchowska - pracownik usług czystościowych